Zpět
31.08.2020, Iva Hlaváčová

Informace o školní družině

Oddělení školní družiny
  I.Berušky
 II.Delfínci
III.Chameleoni
 IV.Lvíčci
 
mail: prijmeni@zschlum.cz
telefon: družina 723 429 639, ústředna 417 823 663
 
Odchody dětí ze ŠD:
PROSÍME o dodržování časů odchodů – aby nedocházelo k narušení činnosti ŠD.
Děti budou uvolňovány 12:30, 13:45 hod. pak až od 15 do 16 hodin průběžně.
Má-li být dítě uvolněno z družiny v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce, donese omluvenku, kde bude uveden datum, hodina odchodu, zda odchází sám nebo v doprovodu a podpis rodiče.
Odchody dětí ze ŠD po telefonické domluvě-nejsou umožněny.
Obědy
Dítě musí mít včas zaplacené obědy na příslušný měsíc. Pokud onemocní nebo z jiného důvodu nebude docházet na obědy, zajistí rodiče včasné odhlášení obědů po dobu nepřítomnosti dítěte. Obědy si rodiče přihlašují i odhlašují osobně, telefonicky nebo na webu školy https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni.
Vychovatelka není povinna přihlašovat a odhlašovat obědy.
 
Doporučujeme dát dětem tepláky na hraní v ŠD a venku-vše řádně označené JMÉNEM.
Podepsané převlečení si můžou děti nechat v družině.
 
POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU:
Stanovený měsíční poplatek za ŠD činí 150,-Kč
platí se vždy do 20. dne předchozího měsíce, v září vždy 300,-Kč.
Poplatek lze platit:
*hotově: 150,-Kč u vedoucí vychovatelky
*bezhotovostně-převodem na účet 1060441339/0800 měsíčně nebo ve splátkách
              Variabilní symbol: obdržíte od vychovatelky ŠD v druhé polovině měsíce září, je platný po celou dobu docházky dítěte do ŠD
              Specifický, konstantní symbol: nevyplňuje se
Zpráva pro příjemce:
jméno dítěte, částku a období za které platíte,
v případě více zapsaných dětí v ŠD, lze poslat jednu částku za všechny děti najednou, ve zprávě pro příjemce uveďte jména dětí a období, za které platíte.
Pokud dítě nebude docházet do ŠD v daném měsíci-je Vaší povinností dítě řádně omluvit.
 
KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
Nabídka kroužků školní družiny-den, čas a vedoucí kroužku bude zveřejněna druhý týden v září.
 
INFORMACE O ŠD
po domluvě s paní vychovatelkou, každý den po 15 hodině osobně, telefonicky nebo mailem- přijmeni@zschlum.cz