Zpět
22.04.2021, Karel Hyťha

Zápisy do první třídy

Online přihláška ZDE

Dokumenty ke stažení:

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Termín: 01. – 30. 04. 2021 – možnost doručení podepsané žádosti o zápis (elektronicky, poštou, datovou schránkou, osobně)

Osobní zápis: 21. 4., 22. 4., 23. 4. – vždy od 14:00 do 17:30

Zápis do přípravných tříd

Zápis do přípravných tříd bude probíhat souběžně se zápisem do prvních ročníků. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy do 31. 5. 2021. Vzhledem k tomu, že uvažujeme o otevření dvou tříd, velkou šanci mají nejen děti odkladové, ale i děti v posledním roce školní docházky. K této žádosti je nutné mít doporučení pedagogicko psychologické poradny. Vzhledem k současné situaci, kdy i poradny fungují v omezeném režimu, Vám doporučujeme podat žádost i bez doporučení a společně pak vyšetření v poradně zajistíme a pomůžeme všem zájemcům. Žádosti je nutné předložit do 31.5. 2021, přihlášku najdete na webu školy, případně si ji v době zápisu (21.4. 2020 - 23.4. 2021 můžete osobně vyzvednout ve škole a společně ji vyplníme).

Zápis

Do prvního ročníku budou přijaty děti, které:

· k 31. 8. 2021 dosáhly věku 6 let (narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015)

· měly odklad povinné školní docházky z loňského školního roku

Pokud je dítěti k 31.8. 2021 5 let, ale je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

· Děti, které dosáhnou věku 6 let od od 1. 9. do 31. 12. 2021: zákonný zástupce doloží JEDNO VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

· Děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022: zákonný zástupce doloží DVĚ VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

Zápis je rozdělen na formální část a motivační část. Při formální části zápisu vyplní zákonný zástupce potřebné tiskopisy, motivační částí je pohovor s dítětem, tuto část zápisu vedou učitelky 1. stupně. Vzhledem k současné situaci dojde v letošním školním roce pouze k formální části zápisu.

Vyhodnocení přijetí:

· Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 120 žáků do prvních tříd a 30 dětí do přípravných ročníků.

· V případě, že počet dětí přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den (7. 5. 2021) v 10:00 hodin.

· Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. O průběhu losování bude pořízen protokol.

Vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte:

· Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

· Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

· Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

· Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

· Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

30. a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy musí předložit písemnou žádost o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, nejpozději do 30. 4. 2021 (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

31. b) Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy musí předložit písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně s ní také žádost odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, nejpozději do 30. 4. 2021 (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

Každý zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu dvě doporučující posouzení:

· školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

· odborného lékaře nebo klinického psychologa

Další informace k žádosti:

· Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo má jiné chyby, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

· Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2021 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

· Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 30. 6. příslušného školního roku.

· Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.