Zpět
19.08.2019, Karel Hyťha

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště vzniklo na základě Vyhlášky č. 197/2016 Sb o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení a je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Mezi hlavní cíle patří posilování a podpora pozitivních vztahů ve škole, podpora a zajištění primární prevence a kvalitní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 Cíle a činnosti ŠPP Základní školy, Bílina, Za Chlumem

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • prevenci školní neúspěšnosti a výchovných problémů žáků s využitím všech možných psychologických a sociologických metod, a to ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty školy
 • poskytování metodického vedení pedagogů,
 • zajištění, organizace a realizace preventivních programů, sledování účinnosti těchto programů a pravidelné vyhodnocování,
 • zajištění, organizace a realizace včasné intervence při aktuálních problémech
 • nabízení odborné pomoci při řešení krizových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště,
 • zabezpečení kariérového poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • zajišťování komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • zajišťování spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními