Zpět
07.04.2021, Renata Mojžíšová

Zajištění péče o děti IZS aktualizace k 12. 4.

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány.

 

Jedná se o péči o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Od 12. 4. 2021 tedy Základní škola, Bílina, Za Chlumem, okres Teplice, příspěvková organizace přijímá pouze děti a žáky, kteří jsou našimi kmenovými žáky.

 

Pro děti a žáky je zajištěna péče od 6:00 do 16:00 (případně dle domluvy). Děti i žáci mají nárok na dotovaný oběd. Děti i žáci se řídí stejnými pravidly jako ostatní žáci na prezenční výuce (testování, ochrana dýchacích cest, zvýšená hygienická opatření.

 

Děkujeme za pochopení. Vedení školy.

Základní škola, Bílina, Za Chlumem zajišťuje péči o děti v době nouzového stavu pro celé ORP Bílina a uzavření škol od 1. 3. 2021: 

Vláda ČR nařídila usnesením ze dne 26. 2. 2021 (č. 212) o přijetí krizového opatření v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 1. 3. 2021 v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 2 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 • zaměstnanci obecní policie, 
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky, 
 • příslušníky ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, 
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, 
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 
 • zaměstnanci zařízení školního stravování, 
 • zaměstnanci České pošty, s. p., 
 • zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci a soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem a okresních soudů v jeho působnosti na území Ústeckého kraje,
 • zaměstnanci a státní zástupci Krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho působnosti na území Ústeckého kraje.
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Provoz školy: 6:00 – 18:00, výuku a volnočasové aktivity zajišťují vychovatelky školní družiny, asistentky pedagoga, učitelky MŠ a přípravného ročníku.

V dopoledních hodinách probíhá distanční výuka dle zadání kmenové školy – pracovní listy, úkoly, v případě online výuky je možné zapůjčení ICT techniky a pomoc s připojením. 

V odpoledních hodinách probíhají volnočasové aktivity. 

Ve skupině MŠ probíhají řízené a neřízené volnočasové aktivity. 

Pokud počasí dovolí, chodí děti každý den od 13:00 do 15:00 ven. Předškoláci chodí i častěji. 

Stravování: pro děti je zajištěn pitný režim a oběd, zákonní zástupci mohou dokoupit svačinku za cenu 21 Kč. Zájem o svačinku je možné nahlásit až při příchodu dítěte (do 8:00), případně na petrulakova@zschlum.cz.  

Přihlášení: telefonicky na 417 823 663 nebo emailem (upřednostňujeme) na reditelka@zschlum.cz 

Přihlásit děti je možné do 14:00 předchozího pracovního dne. 

Žádáme o sdělení těchto informací:

-          jméno, příjmení, věk dítěte, orientační čas příchodu a odchodu 

-          kmenová škola, ročník 

-          telefonní číslo na zákonné zástupce, informaci, kdo může dítě vyzvedávat 

-          případné specifické informace k zdravotnímu stavu či jiné 

S sebou: 

-          přezůvky 

-          sportovní a pohodlné oblečení, u menších dětí doporučujeme oblečení na převlečení

-          roušku (nejlépe dvě na jeden den) 

-          učební materiály – jsme připraveni na pomoc s pracovními listy, zapojením online výuky, případně poskytneme vlastní materiály, pokud rodiče nemají možnost vytištění, mohou přinést na flash disku nebo poslat emailem, vytištění zajistíme. 

Ve škole budou otevřeny dvě skupiny - pro MŠ a pro ZŠ. Skupiny budou od sebe po celý den odděleny a nebudou se setkávat ani na obědě. Předškolní děti nemusí mít roušku ani jinou ochranu dýchacích cest, přesto doporučujeme, aby ji na přechody po škole měly a používaly.
 
Vážení rodiče, přistupujte prosím zodpovědně k návštěvě dětské skupiny. Neposílejte děti, které mají respirační onemocnění nebo se setkaly s pozitivním na COVID 19. Chraňme společně sebe, ostatní děti i zaměstnance školy.

   

                                                                       Mgr. Barbora Schneiderová 

                                                                                    ředitelka školy