Zpět
22.11.2023, Karel Hyťha

Zapojení do stávky 27. 11. 2023

Vážení zákonní zástupci,

školské odbory vyhlásily na 27.11. 2023 jednodenní výstražnou stávku. Přestože nejsme
zastánci této formy protestu, jsme přesvědčeni, že situace ve školství je velmi vážná a kvalitní
školství je zárukou kvalitní společnosti – rozhodli jsme se tedy do této stávky zapojit.

Dne 27.11. 2023 bude přerušen provoz školy, školní jídelny i školní družiny.

Dne 27.11. 2023 bude v případě stávky škola uzavřena.

Proč jsme se rozhodli do stávky zapojit?

1. Nesouhlasíme se škrty v připravovaném rozpočtu na rok 2024
- nejde o platy učitelů, ale bojujeme hlavně za platy nepedagogických pracovníků, které
jsou opravdu směšné a hrozí jejich snížení. Bojujeme proti zrušení míst
nepedagogických pracovníků (uklízeček, kuchařek, školníků), proti plánovanému
převedení nepedagogických pracovníků do kompetence zřizovatele. Zejména platy
kuchařek, školníků a uklízeček jsou dlouhodobě podhodnocené a mnohdy nedosahují
ani minimální mzdy. Zajistit nové kvalitní pracovníky je v podstatě nemožné. Tito
pracovníci jsou pro fungování kvalitní školy velmi důležití, zejména v době, kdy škola
už dávno neplní jen vzdělávací funkci, ale v podstatě funguje celý den a je otevřena
mnoha akcím a volnočasovým aktivitám,

- snižují se finance na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) – tedy finance na pomůcky
včetně učebnic. Nechceme, aby Vaše děti používaly zastaralé učebnice, chceme jim
poskytnout maximum pomůcek včetně softwaru, který by mohly využívat při domácí
přípravě. Musíme také zmínit, že z ONIV se platí také náhrady mzdy v době nemoci
zaměstnanců, tyto finance na chybějící pomůcky musíme odebírat z peněz na mzdy a
bohužel výši této částky předem nedokážeme odhadnout.

2. Nesouhlasíme s koncepčními změnami
- od 1.9. 2024 má dojít ke snížení PHmaxu škol, tedy škola by měla přijít o část hodin.
Dělené hodiny nejen na jazyky jsou zejména na škole našeho typu důležité. Zákon nám
ukládá individuálně přistupovat k žákům, což je ale v plných třídách pro učitele téměř
nemožné. Uvědomujeme si, že je třeba zastavit nárůst počtu hodin, proto souhlasíme se
zastropováním těchto hodin, ale ne s jejich snížením. Na středních školách má dojít ke
značnému snížení (orientačně až 15%), což bude pro školy nejen velmi náročné, ale
nebudou schopny například v rámci praxí zajistit bezpečnost svých studentů.

- MŠMT chystá rapidní snížení počtů asistentů pedagoga. V případě, že přijdeme o
asistenty, kvalita výuky klesne a odnesou to nejen děti, které asistenta potřebují, ale i ti
ostatní, protože učitel se bude muset primárně věnovat žákům s podpůrnými opatřeními.
Proti tomuto rozhodnutí dlouhodobě protestují nejen ředitelé škol, ale také odborné
organizace,

- v médiích se často dočítáme o dalších chystaných změnách, které rozhodně nepřinesou
vzdělávání nic pozitivního – hovoří se o zrušení devátých ročníků, o zrušení odkladů, o
navýšení přímé činnosti pedagogů – tyto změny jsou s námi minimálně diskutovány a
dozvídáme se je ve stejnou chvíli jako široká veřejnost.

3. Nesouhlasíme s nejistotou, kterou ve vzdělávání máme
- podpora vzdělávání je největší investicí do budoucnosti naší společnosti, vzdělání je
důležité a mělo by pro nás být na prvním místě, měl by být jasný plán, o kterém bychom
měli být informováni, zaměstnanci, rodiče i žáci by měli mít jistotu, která již mnoho let
chybí,

- informace dostáváme na poslední chvíli, pevně dané termíny se opakovaně mění.

- v tuto chvíli stále není jasné, jak proběhne přijímací řízení střední školy, schválená
digitalizace dosud není připravena,

- nevíme, zda od 1.1. 2024 bude možné zaměstnávat ukrajinské asistenty (tuto informaci
včas nedostáváme opakovaně),

- dlouhodobě se mluví o reformě rámcových vzdělávacích programů (velmi důležitá a
nutná reforma) a již nyní je jisté, že plánovaná změna od roku 2024 neproběhne, ještě
není připravená, stejně jako legislativa, která by měla změnit způsob hodnocení.

Za naši školu k tomu navíc dodáváme:
- je nutné snížit nadměrnou administrativu, kterou jsou ředitelé škol a učitelé zahlcováni,

- dlouhodobě je nám slibována podpora ve formě školních psychologů, speciálních
pedagogů, snížení přímé činnosti metodikům prevence, ale jistotu nemáme – nejen, že
tito odborníci nejsou, ale dosud nebylo definitivně rozhodnuto, zda tuto podporu
budeme moci čerpat ze státního rozpočtu, zatím máme slíbeno, že od roku 2025.
Sociální pedagog, kterého již několik let díky podpoře zřizovatele a evropským
projektům máme a víme, že jeho role je pro školu velmi důležitá, není dosud ani
legislativně ukotven.

- je nutné zajistit odbornou péči – střediska výchovné péče, školská poradenská zařízení,
psychologové, psychiatři jsou v našem regionu přetížení a na termíny se čeká mnoho
měsíců,

- je nutné začít řešit skryté záškoláctví, „migrování rodin“, neplnění povinné školní
docházky, předčasné ukončení školní docházky, je nutné nastavit jasnou a transparentní
spolupráci mezi MŠMT a MPSV.


Toto jsou základní důvody, proč se ke stávce připojíme a vyjádříme tak dlouhodobý nesouhlas
se stavem školství a s jeho směřováním.

Děkujeme za podporu a pochopení, jsme přesvědčeni, že bojujeme za správnou věc – kvalitní
školství a tím pádem za kvalitní život nejen našich dětí.

V Bílině dne 20.11. 2023                                                                      Vedení školy a stávkový výbor.