Zpět
23.03.2021, Karel Hyťha

Kurz základního vzdělávání

Dokumenty ke stažení:

Kurz doplnění základního vzdělávání

Základní škola, Bílina, Za Chlumem pořádá bezplatný kurz pro uchazeče o ukončení základního vzdělání dle školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Hlavním cílem tohoto kurzu je dát příležitost všem, kteří z jakéhokoli důvodu dosud nezískali základní vzdělání.

Garantem kurzu je Bc. Petr Mati  - mati@zschlum.cz

Pro koho je kurz určen:

Kurz je pro mladistvé i dospělé, kteří ukončili základní školu v nižším než devátém ročníku a nezískali základní vzdělání.

Do kurzu se mohu přihlásit rovněž uchazeči, kteří ukončili speciální základní školu a získali základy vzdělání.

Do kurzu se mohou přihlásit občané České republiky i cizí státní příslušníci legálně dlouhodobě pobývající na území ČR dle příslušných ustanovení zákonů.

 

Co je obsahem kurzu:

Obsahem kurzu je učivo 9. ročníku základní školy a opakování učiva nižších ročníků druhého stupně základní školy v předmětech, kde je návaznost učiva nezbytná k pochopení nové látky. Obsah a struktura výuky jsou stanoveny školním vzdělávacím programem.

 

Organizace kurzu

Kurz je organizován jako dálkové studium v rozsahu 1 den konzultací v týdnu (v odpoledních  hodinách podle rozvrhu) v období září – červen.

Přijetí

Podmínkou přijetí je odevzdání vyplněné přihlášky, doložení vysvědčení z posledního úspěšně absolvovaného ročníku a prokázání totožnosti uchazeče.

Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost svého pobytu na území ČR a úředně ověřený překlad posledního vysvědčení, pokud se dosud nevzdělávali v české škole.

 

Přihlášku pro následující školní rok je možno odevzdávat od 30.1. - 15. srpna (možno e -mailem, poštou). Při vyplnění kolonky cizí jazyk se jedná o výběr druhého cizího jazyka - němčina nebo ruština. Angličtina je povinná. S přihláškou se odevzdává administrativní poplatek ve výši 100 Kč. Poplatek se platí v kanceláři školy, je možné jej po domluvě zaslat na účet školy.

O přijetí bude uchazeč nebo jeho zákonný zástupce vyrozuměn na konci srpna.

 

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je:

  • účast na konzultacích (maximálně 20% absence, po dosažení absence je kurzista z kurzu vyloučen, právo zúčastnit se závěrečných testů  mu zůstává)
  • průběžné odevzdávání uložených úkolů a prací, aktivita během konzultačních hodin
  • úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek

Závěrečné zkoušky se konají formou testů a ústního zkoušení z učiva 9. ročníku základní školy z těchto oblastí:

  • český jazyk
  • matematika
  • cizí jazyky - anglický jazyk a druhý cizí jazyk (zpravidla němčina nebo ruština)
  • přírodovědný základ (fyzika, chemie, přírodopis, informatika)
  • humanitní základ (dějepis, zeměpis, humanitní, tělesná, pracovní a estetická výchova)

K závěrečným zkouškám se může přihlásit i uchazeč, který se nepřihlásil do kurzu a kurz neabsolvoval. Přihlášku k závěrečným zkouškám pro tyto uchazeče je nutné odevzdat do 31.5. daného školního roku. Pro přihlášení k závěrečným zkouškám použijte formulář přihlášky do kurzu, vepište "přihlašuji se pouze k závěrečným zkouškám".  

V případě neúspěchu u závěrečných zkoušek může účastník kurzu vykonat opravné zkoušky.

Po splnění výše uvedených podmínek uchazeč obdrží vysvědčení o získání základního vzdělání.