Zpět
23.09.2019,

Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel školy Chlumáčci oficiálně vznikl v květnu 2019. Na ustanovující schůzi byl za předsedu spolku zvolen pan Jan Citrák, místopředsedkyní se stala Barbora Schneiderová.

Cíle a hlavní činnosti spolku:

  1. Podpora spolupráce rodičů, zákonných zástupců, pedagogů a široké veřejnost při vytváření komunitní školy.
  2. Zprostředkování přenosu informací mezi školou a rodiči.
  3. Finanční podpora rozvoje žáků ZŠ, Bílina, Za Chlumem.
  4. Spolupráce při organizaci kulturních, volnočasových a sportovních akcích.
  5. Budování bezpečného, zdravého a podnětného prostředí pro děti i dospělé.
  6. Spolupráce s jinými školami, organizacemi a osobnostmi.

Cílem spolku je spolupráce mezi vedením školy, učiteli a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu všech stran, a to zejména v oblastech zájmové činnosti žáků, technické a materiální pomoci při provozu školy. Základním zdrojem příjmu jsou členské příspěvky od rodičů. Dalšími příjmy mohou být dobrovolné dary, dotace a výtěžky z akcí, např. z vánočního jarmarku. Takto získané prostředky jsou použity ve prospěch žáků, k rozvoji mimoškolní činnosti dětí a k zajištění akcí, které podle platných předpisů nejsou hrazeny z rozpočtu základní školy.

Stanovy, účetní podklady, zápisy z porad apod. budou uloženy k nahlédnutí ve škole a na webu školy.

Dotazy je možné směřovat na email: spolek@zschlum.cz

V případě, že byste měli zájem stát se členy spolku, členský příspěvek pro tento školní rok je 200 Kč a je možné zaplatit u třídního učitele nebo v kanceláři školy. Pokud jsou na škole sourozenci, platí se pouze jeden příspěvek.