Zpět
03.04.2020, Karel Hyťha

Zápis do 1. třídy a PT

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

 

Termín: 01. –  30. 04. 2020
Bez přítomnosti dětí a pokud možno i rodičů.
 
Převzetí formuláře žádosti:

on line:

Aplikace na webu školy – je spuštěna od 1.4. 2020, případně lze stáhnout i samostatnou žádost v papírové formě níže. Doporučujeme provádět zápis ONLINE.
Online přihláška je dostupná přes modrý reklamní banner "Zapsat dítě online" na hlavní stránce webu. Součástí online zápisu je i vygenerovaná přihláška k tisku.

(Pokud někdo z rodičů disponuje elektronickým podpisem a datovou schránkou, může takto podepsat a odeslat).

v papírové formě:

v příslušné základní škole
objekt organizace Člověk v tísni
dobrovolníci u obchodních domů (Lidl, Albert, Penny, Tesco)

Žádos o přijetí do 1. ročníku ke stažení:      Žádost PDF       

   

Předání formuláře žádosti:
- poslat do datové schránky školy – podepsáno elektronickým podpisem - nccmjqv
- e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze prostý email) – reditelka@zschlum.cz, podatelna@zschlum.cz
- poštou – Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace
- osobně do schránek v jednotlivých školách
 
S vyplněním žádosti poradí v nutných případech přímo ve spádové základní škole
nebo v prostorách organizace Člověk v tísni (mobil: 608 121 375):
ve dnech 14.-17.04.2020 vždy od 8:00 – 14:00 hodin,
ve středu 15.04.2020 od 8:00 do 17:00 hodin.
 
V případě, že budete podávat žádost o odklad a nemáte jej ještě vyřízený, dostavte se osobně v době od 14. 4. do 17. 4. 2020.
 
Informace k případné žádosti o odklad povinné školní docházky naleznete na stránkách ZŠ.
 
Dovolujeme si vás požádat, abyste dodržovali obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody spádových škol zřízených městem Bílina a přihlásili své dítě do příslušné ZŠ.
Zároveň prosíme, abyste v této mimořádné situaci přihlásili své dítě jen na jednu školu a nekomplikovali tím proces zápisů.
 

Zápis do přípravných tříd
Zápis do přípravných tříd bude probíhat souběžně se zápisem do prvních ročníků.
Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy do 31.5.2020.
Vzhledem k tomu, že uvažujeme o otevření dvou tříd, velkou šanci mají nejen děti odkladové, ale i děti v posledním roce školní docházky. K této žádosti je nutné mít doporučení pedagogicko psychologické poradny.
Vzhledem k současné situaci, kdy i poradny fungují v omezeném, Vám doporučujeme podat žádost i bez doporučení a společně pak vyšetření v poradně zajistíme a pomůžeme všem zájemcům.
Žádosti je nutné předložit do 31.5. 2020, přihlášku najdete na webu školy, případně si ji v době zápisu (14.4. 2020 - 17.4. 2020 můžete osobně vyzvednout ve škole a společně ji vyplníme)

Zápis

Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhne dle informací výše.

Do prvního ročníku budou přijaty děti, které:

 • k 31. 8. 2020 dosáhly věku 6 let (narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014)
 • měly odklad povinné školní docházky z loňského školního roku

Pokud je dítěti k 31.8. 2020 5 let, ale je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

 • Děti, které dosáhnou věku 6 let od od 1. 9. do 31. 12. 2020: zákonný zástupce doloží JEDNO VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • Děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021: zákonný zástupce doloží DVĚ VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

Zápis je rozdělen na formální část a motivační část. Při formální části zápisu vyplní zákonný zástupce potřebné tiskopisy, motivační částí je pohovor s dítětem, tuto část zápisu vedou učitelky 1. stupně. Vzhledem k současné situaci dojde v letošním školním roce pouze k formální části zápisu.

Vyhodnocení přijetí:

 • Pro školní rok 2020/2021 bude přijato maximálně 120 žáků do prvních tříd a 30 dětí do přípravných ročníků.
 • V případě, že počet dětí přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den (7. 5. 2020) v 10:00 hodin.
 • Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. O průběhu losování bude pořízen protokol.

Vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte:

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

 1. a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy musí předložit písemnou žádost o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, nejpozději do 30. 4. 2020 (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
 2. b) Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy musí předložit písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně s ní také žádost odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, nejpozději do 30. 4. 2020 (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

Každý zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu dvě doporučující posouzení:

 • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • odborného lékaře nebo klinického psychologa

Další informace k žádosti:

 • Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo má jiné chyby, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
 • Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2020 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
 • Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 30. 6. příslušného školního roku.
 • Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.