Zpět
10.05.2024, Karel Hyťha

Zápis do 1. třídy a PT

Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025: VÝSLEDKY

Výsledky zápisu do přípravného ročníku budou zveřejněny dne 3.6.

Rozhodnutí je možné vyzvednout a podepsat ve středu 22.5. od 13:00 do 16:00 v ředitelně školy, případně na základě domluvy.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků a pro rodiče dětí z přípravné třídy proběhnou dne 24.6. 2024.


Dokumenty ke stažení:

Zápis k povinné školní docházce do prvních tříd a PT pro školní rok 2024/2025

Termín: 10. 4. a 11. 4. od 14:00 do 17:00

Zápis bude probíhat osobně, není možné se elektronicky přihlásit, pokud se chcete objednat na konkrétní čas, můžete se objednat telefonicky – 417 823 663.

Co s sebou:

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (případně další důležitá dokumentace jako je soudní rozhodnutí aj.)
 • v případě cizince pak doklad o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v České republice

Do prvního ročníku budou přijaty děti, které:

 • k 31. 8. 2024 dosáhly věku 6 let (narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018)
 • měly odklad povinné školní docházky z loňského školního roku

Pokud je dítěti k 31.8. 2024 5 let, ale je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

 • Děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024: zákonný zástupce doloží JEDNO VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • Děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024: zákonný zástupce doloží DVĚ VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

Zápis je rozdělen na formální část a motivační část. Při formální části zápisu vyplní zákonný zástupce potřebné tiskopisy, motivační částí je pohovor s dítětem, tuto část zápisu vedou učitelky 1. stupně. Motivační část zápisu probíhá bez přítomnosti zákonného zástupce.

Vyhodnocení přijetí:

 • Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 120 žáků do prvních tříd a 30 dětí do přípravného ročníku.
 • V případě, že počet dětí přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den (5. 5. 2024) v 10:00 hodin.
 • Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. O průběhu losování bude pořízen protokol.

Vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte:

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy musí předložit písemnou žádost o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, nejpozději do 30. 4. 2024 (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
b) Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy musí předložit písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně s ní také žádost odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, nejpozději do 30. 4. 2024 (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

Každý zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu dvě doporučující posouzení:

 • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • odborného lékaře nebo klinického psychologa

Další informace k žádosti:

 • Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo má jiné chyby, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
 • Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2024 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
 • Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 30. 6. příslušného školního roku.
 • Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Zápis do přípravného ročníku

Zápis do přípravných tříd bude probíhat souběžně se zápisem do prvních ročníků. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy do 31. 5. 2024.